La sana preoccupazione
4

La sana preoccupazione

Versetti:

Salmo 39, 6
Proverbi 15, 16
Ecclesiaste 2, 26
Filemone 1, 8-21
Giacomo 4, 13-14
Giacomo 4, 15